Privacy Statement

Algemene Privacyverklaring

(versie d.d. 20-07-2023)

Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de volgende dealerbedrijven (hierna te noemen de verwerkers):
• Van der Linden Groep Waddinxveen, Coenecoop 140 – 141, 2741 PE Waddinxveen, KvK 29006433
• Van der Linden Groep Zoetermeer, Edelgasstraat 5D, 2718 SX Zoetermeer, KvK 58652906
• Van der Linden Groep Leiden, Hallenweg 2, 2316 JW Leiden, KvK 76365603
• Autoschade Waddinxveen, Coenecoop 360, 2741 PN Waddinxveen, KvK 29046852
• DSW Reclame, Coenecoop 360, 2741 PN Waddinxveen, KvK 29046852

Door middel van deze privacyverklaring willen wij u inzicht geven in de wijze waarop en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Voor de verwerking van de
persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven, zijn Van der Linden Groep Waddinxveen, Van der Linden Groep Zoetermeer, Van der Linden Groep Leiden, Autoschade Waddinxveen en DSW Reclame (verwerkings)verantwoordelijke(n).

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), respectievelijk, per 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Verantwoordelijke(n) / Verwerkingsverantwoordelijke(n)
(art 1, sub d Wbp / art 4, lid 7 AVG)

De (verwerkings)verantwoordelijke(n) is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Binnen onze organisatie hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. U kunt ons benaderen bij klachten of vragen. Indien nodig zullen wij de FG informeren en betrekken.

Persoonsgegevens
(art 1, sub a Wbp / art 4, lid 1 AVG)

Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de gegevens over een persoon herleid moeten kunnen worden tot een individuele persoon, oftewel aan de hand van de gegevens moet duidelijk zijn om welke persoon het gaat.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
• Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
• Geslacht
• Kenteken van uw voertuig
• Contactinformatie
• Interesses (onder andere voertuig)

Verwerking van persoonsgegevens
(art 1, sub b Wbp / art 4, lid 2 AVG)

Een verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.

Doelen verwerking persoonsgegevens
(art 8, sub b Wbp / art 6, lid 1, sub b AVG)

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten uit te voeren. In het kader van deze overeenkomst kunnen wij de volgende doelen onderscheiden:

• Verkoop voertuig (proefrit, offerte, verkoop, tenaamstelling).
• Onderhoud voertuig (magazijn, werkplaats, garantie fabrikant).
• Gebruik huurauto.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemming.

Derden
art 1, sub g Wbp / art 4, lid 10 AVG)

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

Beveiligingsmaatregelen
(art 13-14 Wbp / art 32 AVG)

Wij hebben diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers geraadpleegd of verwerkt, die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Ook met betrekking tot derde partijen hebben wij maatregelen getroffen. Zo hebben wij met iedere derde partij die uw gegevens verwerkt een bewerkersovereenkomst (Wbp) / verwerkersovereenkomst (AVG) gesloten. Hierin is het doel van de verwerking vastgelegd en worden tevens afspraken gemaakt over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Bewaartermijn gegevens
(art 10 Wbp / art 5, lid 1, sub e AVG)

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De bewaartermijn van de gegevens kunt u bij ons opvragen.

Uw rechten
U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), respectievelijk, per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Een uitgebreide beschrijving van uw rechten vindt u in het document “Rechten van de betrokkenen”.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Contactpersoon AVG: Sjoerd van Steijn. E-mail:sjoerd.van.steijn@vanderlinden-groep.nl

Rechten van de betrokkenen
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kennen de volgende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen):

Recht op informatie
(art 33-34 Wbp / art 13-14 AVG)

Een betrokkene moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van zijn persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn. Ook wanneer het doel van de verwerking verandert, zal de betrokkene hier opnieuw over geïnformeerd worden.

Recht van inzage
(art 35 Wbp / art 15 AVG )

Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien die van hem/haar verwerkt worden. De verwerkingsverantwoordelijke moet betrokkene een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht op rectificatie
(art 36 Wbp / art 16 AVG)

Een betrokkene heeft het recht om van hem/haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten aanvullen. De rectificatie moet meteen plaatsvinden. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van elke rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid
(art 36 Wbp / art 17 AVG)

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging verwijderen, onder andere wanneer:
– persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
– de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
– betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking;
– de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Recht van verzet / recht op beperking van de verwerking
(art 18 AVG)

Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden. Het feit dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt is, moet door de verwerkingsverantwoordelijke duidelijk in het bestand zijn aangegeven zodat dit ook duidelijk is voor ontvangers van de persoonsgegevens. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, moet de betrokkene hiervan op de hoogte worden gebracht.

Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit
(art 20 AVG)

Dit recht houdt in dat een betrokkene de gegevens van een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen verkrijgen in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en het recht heeft deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Een betrokkene heeft recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door hem zelf verstrekte gegevens.

Recht van bezwaar
(art 40-41 Wbp / art 21 AVG)

Een betrokkene kan vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van dit recht van bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, als voldaan aan de in de verordening genoemde eisen. Als een betrokkene bezwaar maakt staakt de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling
(art 42 Wbp / art 22 AVG)

Bij dit recht kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of aan de verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. In drie gevallen is geautomatiseerde individuele besluitvorming wel mogelijk:
a. het is noodzakelijk voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst;
b. het is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling;
c. het berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Download hier ons privacy statement

Werkplaatsafspraak Bekijk onze acties Proefrit Contact
HomePrivacy Statement

Contact