BOVAG Standaardvoorwaarden

bovag logo 2013

ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen leden
van BOVAG Autobedrijven en kopers of opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en
toebehoren daarvoor.
2. Zij zijn tot stand gekomen in april 1997 in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het
kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden
in werking per 1 oktober 1997. Zij zijn per 13 februari 2002 aangepast. BOVAG zal deze Algemene
Voorwaarden niet wijzigen dan nadat daarover overleg is gepleegd met genoemde organisaties.

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het
totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
– de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van
inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
– de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel
van onderdelen en toebehoren daarvoor;
– de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen
en toebehoren daarvoor verkoopt;
– de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen
en toebehoren daarvoor koopt;
– de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of
onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk
of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
– de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van
werkzaamheden;
– de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een
opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
– de garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en toebehoren wordt
verstrekt;
b. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto (van BOVAG
Autobedrijven) of in het aanvullende BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto (van BOVAG
Autobedrijven) dat door de verkoper kan worden verstrekt;
c. op werkzaamheden: de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie;

KOOP EN VERKOOP

Artikel 1 – De aanbieding
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is –
indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn.
De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn
plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als
deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod
gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

Artikel 2 – De overeenkomst
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke
overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of
elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst
In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
– de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
– de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop,met de aanduiding of de prijs een vast
of een niet-vast overeengekomen prijs is;
– de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;
– de afleveringskosten van de auto;
– de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
– de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt
(zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde).
– de wijze van betaling.

Artikel 4 – Prijswijzigingen/stijging
1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in
de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde
doorberekend.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens
prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen
in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto’s worden doorberekend. De koper heeft na
kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de
bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient
binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5 – Het risico voor de auto
De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in
te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft
plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen
alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door
welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het
complete kentekenbewijs.

Artikel 6 – De overschrijding van de leveringstermijn
1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de verkoper
schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto
nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn
van drie weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet
worden doorberekend.
2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de
vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade.
Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren
en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant
van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden.
Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op
ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat
verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de
verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn
beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 – Annulering
1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper
in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij
ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de
koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding
niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij
nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep
meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding
is een schuld in de zin van artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor
uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de
verkoper is geleverd.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 8 – De opdracht
De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch
gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat
deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt
desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 9 – Prijsopgave en termijn
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs
van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de
reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs
met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur
contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De
opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een
opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door
hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij
benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de
hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een
vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval
van overmacht van de reparateur.

Artikel 10 – De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven

Artikel 11 – Stallingskosten
Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de
opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde of,
bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening
brengen.

Artikel 12 – Retentierecht
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
– de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel
voldoet;
– de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan
dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
– de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de
reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook
uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de
Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 21 lid 2 of bij de rechter. De reparateur
kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende)
zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in dépôt bij de Geschillencommissie Voertuigen,
heeft gesteld.

Artikel 13 – Vervangen onderdelen
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking
gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor
onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de
onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn
afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of
(nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom
van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 14 – Schadetaxatie
Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk
gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht
indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een
andere auto met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen
schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten
verschuldigd, waarbij partijen tot uitgangspunt nemen de gedragsregels bij expertise, opgesteld in
onderling overleg tussen BOVAG, FOCWA, NIAV en NVV.

GARANTIE

Artikel 15 – Garantie op auto’s en onderdelen/toebehoren
1. Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 16 worden de wettelijke rechten (waaronder het
recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die
een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft,
onverlet gelaten. Bij garagebezoek in verband met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 16
zorgt de verkoper ervoor dat op passende wijze in de vervoersbehoefte van de koper zal worden
voorzien.
2. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke
door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1.
3. Op gebruikte auto’s verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te
zien van BOVAG Garantie, minimaal zes maanden BOVAG Garantie, conform de van tijd tot tijd door
BOVAG in overleg met de ANWB en Consumentenbond vastgestelde voorwaarden. De verkoper kan
BOVAG Garantie verlenen indien het aankoopbedrag van de gebruikte auto 4500 EURO of meer
bedraagt of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO maar wél meer is
dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto. De verkoper heeft de kilometerstand
bij Stichting Nationale Auto Pas (NAP) gecontroleerd en dient deze stand te vermelden op de
koopovereenkomst. De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst vermelde stand logisch is
bevonden door NAP, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze onlogisch is, terwijl de
koper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt
nimmer garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen
niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan
door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen,
inferieure brandstof etc.).

Artikel 16 – BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie
1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de
door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een
periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de
opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en
zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de
alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de
opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur
daarvan in kennis stelt;
b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in
verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep
op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk
herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de
andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden
aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient die reparateur eveneens lid van BOVAG
te zijn. Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland
noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van
het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer
dan de werkelijk gemaakte kosten.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 17 – De betaling
1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling
dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten.
Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een
door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/
reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te
brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had
moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag
wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is
verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt
te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment
van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand. De koper/
opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als
gehele maand wordt aangemerkt vanaf twee weken nadat hij bij aangetekende brief door de
verkoper/reparateur is aangemaand om te betalen.
4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is
de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten
omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn
alle kosten die de verkoper/reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs,
deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde
bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag,
tenzij de koper aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud
De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de
koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op
de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en
te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid
als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken,
die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met
het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 19 – Afwijkingen
Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden,
zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Afwijkingen van het
BOVAG Garantiebewijs, van het aanvullende BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto en van de
BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie maken deze ongeldig ten opzichte van BOVAG.

Artikel 20 – Bemiddelingsregeling
Een koper/ opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een auto of over de uitvoering van de
BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie ten opzichte van een verkoper/reparateur die lid is van BOVAG
Autobedrijven dient zich eerst tot deze verkoper/reparateur te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot
een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot BOVAG Bemiddeling te Bunnik (telefoonnummer
0900 2692268 (35 eurocent/min), postadres Postbus 1100, 3980 te Bunnik), met dien verstande dat
voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een nieuwe auto deze bemiddelingsregeling slechts
hierop van toepassing is, wanneer door de koper niet kan worden geageerd op basis van een door de
fabrikant of importeur van de nieuwe auto afgegeven garantie. Tevens is deze bemiddelingsregeling voor
wat betreft klachten inzake de verkoop van een gebruikte auto slechts van toepassing als koper terzake
aanspraak kan maken op BOVAG Garantie. BOVAG Bemiddeling zal in het geschil bemiddelen en trachten
het geschil in der minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter
kennis wordt gebracht. In deze bemiddeling kan een oordeel worden gegeven over het aantal in
rekening gebrachte werkuren en de prijs van verwerkte materialen, één en ander met inachtneming van
de outillage van de desbetreffende werkplaats. Het werkplaatstarief wordt hierbij buiten beschouwing
gelaten.

Artikel 21 – Geschillenregeling
1. Deze geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen de koper/opdrachtgever
enerzijds en de leden van BOVAG Autobedrijven anderzijds. Zij is voorts alleen van toepassing op:
a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, tenzij door de koper kan worden
geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de auto afgegeven garantie.
b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto waarbij koper niet uitdrukkelijk
schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie en waarbij de koopprijs niet minder mag
bedragen dan 4500 EURO of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO
maar wél meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.
c. de in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden genoemde BOVAG-reparatie- en
onderhoudsgarantie.
2. Is de in artikel 20 genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper/opdrachtgever niet
de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper/opdrachtgever het geschil schriftelijk aanhangig
maken bij de Geschillencommissie Voertuigen van de Stichting Geschillencommissies Postbus 90600
LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 ZR te Den Haag). In het geval dat is bemiddeld
door BOVAG, dient de koper/opdrachtgever het geschil binnen zes weken nadat is gebleken dat de
bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig te
maken. In het geval dat niet door BOVAG is bemiddeld, dient de koper/opdrachtgever uiterlijk drie
maanden nadat hij de verkoper/reparateur de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de
Geschillencommissie aanhangig te maken.
3. De Geschillencommissie Voertuigen doet uitspraak in de vorm van een bindend advies volgens een
reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt
deel uit van de onderhavige overeenkomst. Evenals bij de bemiddeling kan in het bindend advies een
oordeel worden gegeven over het aantal werkuren en de prijs van de verwerkte materialen. In het
bindend advies kan zo nodig het bedrag worden bepaald van de kosten die nodig zijn voor uitvoering
van werkzaamheden elders. Deze kosten kunnen ter betaling aan de verkoper/reparateur worden
opgedragen, indien de Geschillencommissie Voertuigen oordeelt dat de kwaliteit van de door de
verkoper/reparateur verrichte werkzaamheden onvoldoende is.
4. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen is de koper/
opdrachtgever een vergoeding verschuldigd.
5. Een uitspraak van de geschillencommissie zal in rechte niet aantastbaar zijn indien meer dan twee
maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan.
6. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden indien verkoper/
opdrachtnemer geen gevolg geeft aan het bindend advies en de daarop volgende aanschrijving,
terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken na de verzending hiervan zonder dat er een beroep
op de rechter is gedaan. De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag
van maximaal 910 EURO, tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen
groter dan 910 EURO per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag
van 910 EURO uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere wordt koper/opdrachtgever
aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in
rechte zal vragen.
7. De garantstelling bedoeld in lid 6 geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval
van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/reparateur keert BOVAG
alleen een bedrag tot maximaal 910 Euro per geschil uit en geldt de garantstelling alleen als koper/
opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen, voordat
van een dergelijke situatie sprake is.
8. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/-opdrachtgever om het geschil door de
rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie Voertuigen
gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe.

Artikel 22 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door
verkoper/opdrachtnemer verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de
hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer: de overeenkomst uitvoeren en zijn
garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale
service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen
doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de
importeur van een merk voertuig, ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. De
autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem
worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. Tegen
verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van directmailing activiteiten
wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij verkoper/opdrachtnemer aan te tekenen verzet